शाळेत असतांना कुळकर्णी मॅडमची गुहा बघितली

हॅलो फ्रेंड्स, माझं नाव आहे लतेश आणि मी एका तालुक्याच्या गावी राहतो. माझं डी.एड., बी.ए. झालेलं आहे. जी गोष्ट मी तुम्हाला सांगत आहे ती खूप जुनी म्हणजे मी शाळेत असतांना ची आहे.

तर मी एका प्रायव्हेट संस्थेच्या शाळेत इंग्लिश माध्यमात शिकत होतो. हि गोष्ट मी 8वीत असतांना ची आहे. आमच्या शाळेत मुलं मुली एकत्रच वर्गात बसायचे. मुलींचा गणवेश हा शर्ट आणि स्कर्ट असा होता. त्यामुळे खेळ खेळतांना किंवा मुली पायऱ्यांवर बसल्या असतांना आम्हा पोरांना त्यांच्या चड्ड्या दिसायच्या. आम्ही मुलं मुद्धाम त्यासाठी मुलींच्या मागावर असायचो.

आम्हाला वर्गात शिकवायला काही मॅडम आणि काही सर होते. त्यांत एक कुळकर्णी मॅडम होत्या ज्या आम्हाला मराठी शिकवायच्या. त्या खूप कडक स्वभावाच्या होत्या. त्यामुळे आम्ही सर्व त्यांना बिचकून असायचो. त्या चांगल्या उंचपुऱ्या, धिप्पाड शरीराच्या, गोल गोऱ्या चेहऱ्याच्या होत्या. त्यांचं वय 40 असावं त्यावेळी. आज जी मी घटना सांगणार आहे ती यांचं कुलकर्णी मॅडम ची आहे.

त्या आम्हाला फार मोठ्या आवाजात शिकवायच्या. शिकवताना त्या वर्गात आम्हा विद्यार्थ्यांच्या डेस्क बेंच मधल्या मोकळ्या जागेतून चालायच्या. चालतांना त्यांच्या गांडीचें पुट्ठे मस्तपैकी हालायचे. ते बघूनच आम्हा पोरांचे लवडे टाईट व्हायचेत.

आम्हाला 4 ते 5 चा वेळ मैदानी खेळासाठी राखला होता. त्यावेळी आम्ही पोर पोरी भरपूर खेळायचो. लगोरी खेळताना जाणूनबुणून मुलींच्या गांडीवर बॉल मारायचो तर लपाछुपी खेळताना आम्ही पोरींना चिकटून कुठंतरी लपून बसायचो. त्यावेळी आम्ही त्यांचे छोटे छोटे बॉल्स दाबून घ्यायचोत. तर कधी त्यांचे स्कर्ट्स वरती करून त्यांच्या चड्ड्या खाली करून त्यांच्या छोट्या छोट्या पुच्च्या चाटायचो.

तर एकदा लगोरी खेळता असतांना मित्राने बॉल एका मुलीला फेकून मारला पण तिने तो चुकवला. त्यामुळे तो बॉल थेट कंपाउंड च्या बाहेर गेला. मी तो आणायला कंपाउंड वरून उडी टाकली आणि बॉल शोधत बसलो. त्या कंपाउंड लाच लागून लेडीज स्टाफ चा मुत्रीघर होत. कसातरी कच्या स्वरूपाच त्याचं बांधकाम झालं होतं. ते मुत्रीघर वरून उघडच होत. शिवाय त्याला दरवाजे वैगेरे काही नव्हते. ते मुत्रीघर होत तर कंपाउंड च्या आतमधेच पण तिथलं मूत्र बाहेर पडावं म्हणून तिथं एक मोठा खड्डा होता. त्यामुळे मूत्र सरळ कंपाउंड च्या बाहेर पडायचं.

तर मी बॉल शोधत शोधत मुत्रीघराच्या त्या बाहेरच्या बाजूकडील खड्ड्याकडे गेलो. तिथं मला तो बॉल मूत्राने ओला झालेला दिसला. मी तो घेण्यासाठी खाली वाकलो तोच मला खड्ड्यातून मुत्रीघराच्या आत मधलं दृश्य दिसलं…!!!

कुळकर्णी मॅडम साडी वर करून फलफल मुतत होत्या.!! त्यांच्या पुच्चीतुन मूत्राची धार “सूं.. सूं.. सूं..” करत निघत होती. चांगल्याच जोरदार प्रेशर ने त्या मुतत होत्या. त्यांची पुच्चीची खोबणी चांगली गुहेसारखी होती. त्या गुहेच्या आजूबाजूला घनदाट केसांचं जंगल होत. त्यांच्या मांड्या चांगल्या गोऱ्या होत्या. त्यांच्या मुताने जमिनीवरची माती ओली झाली होती. त्या आपल्या पुच्चीकडे बघत मुतत होत्या. माझा लंड त्यांची गुहा बघून चांगलाच टाईट झाला होता. आता त्यांचं मुतनं आटोपत होत. त्यांनी आपली गांड आपल्या पायांवर एक दोनदा आदळली आणि त्या उभ्या उठल्या आणि आपली चड्डी वर खेचून साडी खाली केली. मग त्या मुत्रीघराच्या बाहेर पडल्या.

मी ते दृश्य बघून चांगलाच खुश झालो. अतिशय कडक अश्या कुळकर्णी मॅडमची पुच्ची मला भाग्यवंताला पाहायला मिळाली होती. आता तर मी नेहमीच घात लावून बसायला लागलो. कुणी चांगली मॅडम अथवा पोरी मुत्रीघरात जातांना दिसल्या रे दिसल्या कि मी कंपाउंड वरून उडी टाकून त्या खड्ड्यातून त्यांच्या पुच्च्या बघायला लागलो. असं करून करून मी शेकडो मुलींच्या आणि काही मॅडम च्या पुच्च्या बघितल्या. त्यांच्या पुच्च्या बघत असतांना मी आपला लवडा पॅण्ट मधून बाहेर काढून हलवत असायचो.

आता मला काहीकरून कुळकर्णी मॅडम ची मोटठी गोरी गांड बघायची इच्छा अनावर होत होती. त्या वर्गात आल्या म्हणजे मी त्यांच्या पाहिलेल्या पुच्चीची कल्पना करायला लागलो. आणि त्यांची गांड बघण्याचा मार्ग शोधायला लागलो. तेव्हा मला कळलं की धाडस करून त्या जेव्हा मुत्रिघरात शिरतील तेव्हाच त्यांच्या पाठीमागे येऊन लपून मला त्यांच्या गांडीचें दर्शन घ्यावे लागणार होते.

त्यासाठी मी एकदिवस धाडस करून घात लावून बसलो. कुळकर्णी मॅडम मला मुत्रिघरात जाताना दिसल्या. मी चहू बाजूनी बघत माझ्याकडे कुणाचं लक्ष नाही याची खात्री केल्यावर मीही तिकडे बॉल गेल्याच नाटक करत त्यांच्या मागे हळूच गेलो आणि मुत्रिघरात डोकावलो..!!

तर तिथं मला कुळकर्णी मॅडम आपली साडी वरती करून, आपली भली मोठी गांड उघडी करून मुतत असताना दिसल्या. त्यांच्या गांडीचें पुट्ठे मांसल होते. रोज वर्गात गांड हलवत फिरणाऱ्या कुळकर्णी मॅडमची उघडी गांड मी बघत होतो. जावं आणि त्यांच्या गांडीवर पप्प्या घ्याव्या असं मला वाटत होतं. त्यांच्या गांडीवरून हात फिरवण्याचा मोह मला आवरत नव्हता. त्यांची गांड मारण्याची अतीव इच्छा माझ्या मनात दाटली होती. त्यांचा नवरा त्यांची ही असली गांड काय ठोकत असेल हा विचार करूनच मला त्याच्याबद्दल हेवा वाटायला लागला.

आता मॅडम चं मुतन संपत आलं होतं. त्यांनी नेहमी प्रमाणे आपली गांड पायांवर आदळून मूताचे थेंब झटकले आणि त्या उभ्या झाल्या. मग त्यांनी आपल्या चड्डीने आपली गांड झाकली तसा मी मुत्रीघराच्या बाहेर पडलो. सुदैवाने कुणाचाही माझ्याकडे लक्ष नव्हतं. कुळकर्णी मॅडम हि बाहेर पडून स्टाफ रुम मध्ये जायला निघाल्या. जातांना त्यांची आणि माझी नजरा नजर झाली. त्यांनी मला विचारलं, “काय रे लतेश, झालंच नाही का तुमचं खेळून?” मी घाबरून उत्तरलो, “हो मॅडम, झालंच आहे की.”

असं उत्तर ऐकून थोड्या हसत त्या गेल्या. मला तर आता रात्रंदिवस त्यांची पुच्ची अन त्यांची गांडच दिसायला लागली. वर्गात शिकवत असतांना सुद्धा त्यांच्या नागड्या देहाची कल्पना करून मी मूठ मारायला लागलो.

अश्या ह्या कामिनीची, कुळकर्णी मॅडम ची गांड मारायचं स्वप्न मी उराशी बाळगलं होतं. त्यांच्या समोर तर मला शाळेतल्या मुलीही फिक्या वाटायला लागल्या. शेवटी मी बरेच प्रयत्न केल्यावर त्यांची गांड मारण्यात यशस्वी झालोच. त्याची कहाणी लवकरच. तर मित्रंहो, कसे वाटले माझे शाळेतील दिवस?

(कुळकर्णी मॅडमची गांड मारण्याआधी मी त्यांची पुच्ची कसली झवली, वाचा त्याची कहाणी :कुळकर्णी मॅडमच्या गुहेत शिरला माझा लांडगा)