गावच्या वहिनीची रानात पळाली म्हैस

एप्रिलचा महिना होता. रात्री जेवण केल्यावर आम्ही गावातले लोक नेहमीप्रमाणे गप्पा मारल्यावर आपापल्या अंगणात खाटा टाकून झोपलो होतो. रात्रीचे साडे आठ, नऊ वाजले असतील. मी खाटेवर पडून माझ्या मोबाईलवर कामुक कहाण्या वाचण्यात मग्न होतो. इतक्यात मला जवळच्याच भागातून लोकांच्या मोठ मोठ्याने चर्चा करण्याचा आवाज आला तसा मी त्या दिशेला गेलो. तिथे गेल्यावर मला कळलं की सविता वहिनीची म्हैस खुटेचा दोर तोडून रानात पळाली आहे. सर्व लोक चिंतेत होते कारण यावेळी रानात जाणं धोक्याचं होतं. वन्य प्राण्यांची भीती होतीच पण म्हशीला शोधून परत आणनही आवश्यकच होतं. पण तिच्यासोबत म्हैस शोधायला यायला कुणीच तयार नव्हते. आणि त्या दिवशी तिच्या घरची मंडळी आणि तिचे पती बाहेरगावी गेले होते त्यामुळे ती एकटीच होती.
तिने मला पाहिले आणि मी एक चांगला धडधाकट आणि धाडसी युवक असल्याने ती माझ्याकडे आली आणि म्हणाली- चक्रेश दादा तुम्ही चला ना माझ्यासोबत माझी म्हैस शोधायला. माझ्या सोबत कोणी यायला तयार नाही आहे. जर म्हैस नाही मिळाली तर कसं होईल?
मी सोबत जायला तयार झालो आणि मी तिथल्याच काही तरुणांना सोबत यायला सांगितलं पण ते काही तयार झाले नाही. मग मीच लाठी आणि कंदील धरून वहिनी सोबत रानाच्या दिशेने निघालो. लोकही मग परत आपापल्या घरी परतले. ते आम्हाला न जाण्या विषयी सांगत होते. पण त्यांना माझा स्वभाव माहिती होता. मी कधी कधी एकटाच रानात जात असे. वन्य प्राण्यांना कसं हुलकवायचं याची मला चांगलीच कला अवगत होती.
अनेकदा मी रानातून हरवलेली जनावरे परत आणली होती. रान तर तसा आमच्या गावाला लागूनच होतं. सविता वहिणींसोबत मी आसपासची सर्व शेती शोधून काढली पण तिथे काही आम्हाला म्हैस सापडली नाही. मी म्हटलं- चला सविता वहिणी आपण थोडा आणखी दूरवर माझ्या शेतापर्यंत जाऊन येऊ. होऊ शकते तुमची म्हैस तिकडे गेलेली असेल. तशी सविता वहिनी म्हणाली- हो हो चल आपण जाऊन येऊ.
गावापासून एखाद्या किलोमीटरवर माझं शेत होतं. आम्ही चालत जात असताना इकडे तिकडे बघत वन्यप्राण्यांची चाहूल घेत पाय आपटत चालत होतो जेणेकरून काही प्राणी आमच्यापासून दूर पळतील. त्या कंदिलाच्या प्रकाशात सविता वहिणींच शरीर मला उत्तेजित करायला लागल होतं. तिने साडी घातली होती. चालताना त्रास होऊ नये म्हणून तिने साडी पायाखालून उचलून कमरेला खेचली होती. त्यामुळे तिच्या भरलेल्या मांड्या मला दिसत होत्या. तसेच तिने पाठ उघडी टाकणारा ब्लाऊज घातला होता.
तिची पाठ आणि मांड्या बघून त्या अंधार्या रात्री त्या शेतातच सविता वहिणीला झवायची माझी इच्छा व्हायला लागली. पण तिचे पती हे माझे चांगले परिचयाचे होते आणि मी त्यांना भावासारखा मानायचो. त्यामुळे मला थोडं विचारपूर्वकच पाऊल टाकावे लागणार होतं. त्या एकांत रात्रीत फक्त मी आणि तीच होतो. त्यामुळे माझ्यातला कामाग्नी पेटणं सहाजिकच होतं. मी तिचं शरीर न्याहाळत माझ्या शेतावर पोहोचलो तेव्हा मला तिथे सविता वहिणीची म्हैस दिसली. म्हशीला बघून सविता वहिनी फार खुश झाली.
मी शेतात घुसून त्या म्हशीला बाहेर काढलं आणि तिथल्याच एका झाडाला बांधले. ते बघून वहिनी म्हणाली- अरे तिला इथे कशाला बांधतोय? घरी घेऊन जाऊ या ना गावात. मी म्हटलं- हो वहिनी. म्हैस मिळाली आहे तर आता घरी तर जावं लागणारच आहे ना. पण माझ्या शेतात पाणी भरल्यामुळे बघा ना माझा पॅण्ट ओला झाला आहे. आधी मला वाळवू द्या पॅण्ट. यावर ती म्हणाली- अरे तर घरी जाऊन बदलूया कपडे. आता उशीर होत आहे ना. यावर मी थोडासा नाराज होत म्हणालो- काय सविता वहिनी, मी तुम्हाला एवढ्या अंधार्या रात्री तुमची म्हैस शोधून दिली आणि तुम्ही आता एकदम असे बोलत आहात? तुम्हाला माझी मजुरी द्यावी लागेल, तेव्हाच मी परत येईल.
यावर ती हसली आणि म्हणाली- बर बाबा देईन मी तुझी मजुरी. आधी घरी तर चल. मी म्हणालो- तसे नाही वहिनी. माझा उधारीवर विश्वास नाही. मला आत्ताच हवी आहे. यावर ती म्हणाली- अरे मी आता कशी काय देऊ शकते? मी थोडीच पैसे घेऊन फिरत असते एवढ्या रात्री?
ती बोलत असताना मी माझा पॅन्ट काढला आणि त्याला वाळवायला लागलो. त्या कंदिलाच्या प्रकाशात तिला माझ्या चड्डीत मोठा तंबू दिसला. ते बघून ती हसली. मी हळूच तिच्या खांद्यावर हात ठेवला तशी तिने काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. तसं मला आणखी हिम्मत आली आणि मी तिच्या पाठीवरून हात फिरवायला लागलो. वहिनी लाजायला लागली तसा मी माझा पॅन्ट खाली फेकला आणि तिला गच्च आलिंगन दिले आणि तिच्या गालांवर आणि गळ्यावर चुंबने घ्यायला लागलो.
वहिनीनेही मला पकडलं. तिला कळलं होतं की मला कसली मजुरी हवी आहे. तिचे ओठ मी माझ्या ओठात घेतले आणि दीर्घ चुंबन घेतले. मी तीच्या ब्लॉउजमधे हात घातला आणि तिचे माऊ दाबायला लागलो. एक हात मी तिच्या मांड्या वरून फिरवत सरळ तिच्या चड्डी वर नेला आणि पुच्चीत बोटे घुसवताच ती ओरडली-आआआहहहहह…
भावाने बरेच दिवसांपासून तिची चुदाई न केल्यामुळे तिची चूत चांगलीच टाइट झाली होती. मी पटकन तिची साडी खोलली. मग तिचा ब्लाऊज आणि पेटीकोट खोलला आणि खाली बसून मी तिची पॅंटी काढली. आता सविता वहिनी माझ्यासमोर पुर्ण नागडी उभी होती. मी माझे पूर्ण कपडे काढले आणि माझ्या शेतावरच्या जवळच्या गवतावर तिला लेटवलं.
मग मी तिच्या अंगावरून उठलो आणि तिच्या पुच्ची मधी लंड घालून तिला चोदायला लागलो. तिचे मोठे मोठे माऊ तोंडात भरत मी माझ्या वहिणीची पुदी हेपत होतो. तिच्या नाजूक मांसल मांड्यावर मी हात फिरवत ते गवतावर दाबून धरले आणि अगदी बिनधास्त होऊन मी तिला चोदायला लागलो होतो कारण तेवढ्या रात्री तिथे आसपास कोणीच असणार नव्हतं. त्यामुळे त्या निसर्गरम्य वातावरणात आम्ही दोघंही अगदी मनसोक्त झवण्याचा आनंद घ्यायला लागलो.
वहिनी आपले सुस्कारे दाबून धरत नव्हती. ती मोठमोठ्याने ओरडत होती- आआहहह… चोद… हहम्मम… घे तुझी मजुरी… हंह्ह्ह… तिथे तिचं कण्हने ऐकणारे कोणीच नव्हतं. मी जोरजोराने वहिनींना चोदत होतो. मग मी खाली लेटलो आणि तिला वर घेतले. ती मला म्हणाली- अरे असली मजुरी हवी होती का तुला? असं असेल तर माझ्या म्हशी रोज रात्री रानात पाठवत जाईन बर का!
तिच्या बोलण्यावर आम्ही दोघेही हसायला लागलो आणि ती माझ्या लंडावर उठाबशा काढायला लागली. सविता वहिनी अगदी जोरजोराने आपली गांड माझ्या लंडावर आदळत होती. मी दोन्ही हाताने तिचे चूतडे धरले आणि तिला चोदण्यात मदत करायला लागलो. तिचे माऊ त्या उठाबशाने खाली वर हलत होते. मी ते धरून दाबायला लागलो. आणि मी लगेच तिला माझ्याकडे खेचलं आणि परत तिचे ते माऊ तोंडात भरले.
मग त्या गवतावर मी तिला डॉगिस्टाइल केलं आणि मागून तिच्या पुच्चीत लंड घुसवला. मी त्यांना म्हणालो- वहिनी बऱ्याच दिवसा पासूनची इच्छा होती माझी तुम्हाला चोदण्याची आज पूर्ण झाली. असे म्हणून मी तिच्या गांडीवर चपट्या मारल्या आणि जोरदार पुच्चीला ठोके मारले. वहिनी चांगलाच उत्तेतजित होऊन म्हणाली- आता माझा नवरा जरी आला ना तरी आपण काहीतरी बहाणा करत रानात येत जाऊ आणि असाच झवण्याचा आनंद घेत जाऊ.
तसा मी तिला होकार दिला आणि तिची गांड मसलत तिला चोदायला लागलो. माझा लंड आता पाणी सोडायला तयार झाला होता. तिची चिकणी पुच्ची ही चांगली ओली झाली होती. मग मी एक मोठा ठोका दिला आणि मोठ्याने ओरडत माझ्या लंडातल पूर्ण विर्य तिच्या गांडीवर सोडलं. वहिनीनेही आपल्या पुच्चीतून त्याच वेळी पाणी गाळले.
मग आम्ही दोघांनी कपडे केले आणि मग म्हशीला घेऊन गप्पा करत परत गावाकडे निघालो.